En väldigt viktig fråga för demokratin är huruvida vanliga medborgare fullt kan förstå politiken. Rösträtten i demokratin bygger på tanken att alla medborgare har rätt att bestämma över den stat under vilken de är medborgare. Men redan tidigt i debatterna kring demokratin fanns det en insikt i att förståelsen för […]

Continus reading  

Statens budget är den årliga budget som antas av landets riksdag. Den innehåller det kommande kalenderårets statliga inkomster och utgifter. Inkomsterna kommer från skatter på kapital, konsumtion och arbete. Sveriges stat har även inkomster i form av bidrag från EU och från återbetalningar av lån. Utgifterna delas in i 27 […]

Continus reading  

Lobbying är ett begrepp som kanske framförallt förknippas med amerikansk politik, men det förekommer även inom EU. Enkelt beskrivet kan lobbying sägas vara politiska påtryckningar i organiserad form, som utförs av PR-konsulter eller andra med liknande kompetens, på uppdrag av olika intressegrupper i samhället. Att arbeta med lobbying innebär bland […]

Continus reading  

Hur olika de svenska partiernas ideologi än kan te sig när de debatterar mot varandra, verkar de alla vara eniga om en sak när det är dags för val, nämligen att de är humana partier. Det verkar i alla fall deras valkampanjer tyda på, som alla har slående lika budskap, […]

Continus reading  

Om du är politiskt intresserad och dessutom intresserad av frågor inom hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering kan ett uppdrag som landstingspolitiker passa dig. Ett landsting består av flera vanliga kommuner som ska samordna särskilda frågor som berör en större del av befolkningen i just det området. Hälso- och sjukvården […]

Continus reading  

Retorik är ett viktigt redskap för alla politiker, oavsett agenda och politisk ideologi. Retorik är konsten att tala, och kanske mer specifikt, konsten att tala väl. När man nämner retorik idag tänker de flesta framförallt på politikers tal, eller politiska debatter, men retoriken har funnits sedan antiken, och hade stor […]

Continus reading  

Just ordet politik är något som härstammar från grekiskan och dess betydelse är från början “statskonst”. Kanske är detta en mycket passande liknelse och betydelse för detta annars mycket komplicerade ord och begrepp. Här handlar det ju egentligen om att ha alla de kunskaper och den talang som behövs för […]

Continus reading  

  Då det gäller humanism så är detta ett stort begrepp inom dagens politik, och något som en del anser vara nödvändig medan andra ser det som ett hot mot det svenska samhället. För att förstå vad humanism egentligen är så måste först och främst detta ord förklaras. Humanism är […]

Continus reading  
eblog-lite